Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по отношение на пострадалите от престъпления

Фондация „Център Надя“ подписа на 28.12.2018 г. договор за изпълнението на проект №BG05SFOP001-2.009-0194 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по отношение на пострадалите от престъпления“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0194-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целите на проекта са свързани с трите цели на процедурата, а именно:

 • Партньорско управление с гражданите и бизнеса – проектът цели съвместно идентифициране на „тесните места“ в прилагането на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, както и съвеместно търсене на решения за неговото развитие и операционализиране.

 • Открито и отговорно управление – проектът има за цел да разшири сътрудничеството между администрацията, прилагаща Закона, бизнеса и широката общественост за неговото по-широко прилагане на практика.

 • Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корпуцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители – проектът цели да развие и предложи нови правни механизми на политиката, които позволяват, с активното участие на широката общественост, Законът да бъде ефективно прилаган.

Целевите групи, предвид основните цели на проекта, са в съответствие с разпоредбите на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) и се състоят в следните 5 групи:

 • Областни администрации;

 • Органи на Министерство на вътрешните работи (МВР);

 • Следователи (досъдебно производство) и Прокуратура;

 • Организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления лица (неправителствени организации);

 • Пострадалите и/или техните наследници – широката общественост като цяло

Дейностите по проекта включват:

 1. Извършване на анализ на политики и законодателство и проучване на добри практики за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 2. Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка, мониторинг и оценка от страна на гражданското общество на политиките и нормативната рамка, свързана с подпомагането и финансовата компенсация на пострадали от престъпления

 3. Съвместни дейности между НПО и администрацията за реализация на публични политики, законодателство и управление в сферата на подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления

 4. Организиране на информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления.

image1_inline.png

Резултатите

Резултатите от изпълнението на проекта ще доведат до подобряване положението на пострадалите от престъпления в правен, социален и практически ефект чрез провеждането на фокус групи в апелативните съдебни райони на страната с всички ангажирани страни, както и до отразяване степента на транспониране разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, замяната на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ, L 315/57 от 14 ноември 2012г.), в специалните и процесуални закони на Република България и съществува ли необходимост от последващи законодателни промени.

logo-bg-right.jpg

Стойността на проекта

Стойността на проекта е 89 816,26 лв., като безвъзмездната помощ възлиза на 100%, от които 85% в размер на 76 343,82 лв. от Програмата и 15% в размер на 13 472,44 лв. от националния бюджет на Република България и следва да бъде изпълнен до 28.06.2020 г.

BIC – Bullying in Institutional Care


Summary of the project

The General Objective is to contribute to preventing and combating bullying in residential care settings through children empowerment and by encouraging greater collaboration between peers in 5 Countries (IT, BG, RO, GR, FR). 

The Specific Objective is to implement the anti-bullying BIC program in residential care settings in order to make those places safer. Detailed goals are: reducing existing bullying, preventing its development, achieving better peer relations. 

BIC, based on a preliminary field research as well as on existing good practices, will be founded on three pillars:

1. Standardisation and high customisation of the service provided: definition of a sound methodology for easy tailoring of the anti-bullying BIC program for all kind of alternative care settings. 2. Experiencing a non-violent environment by the care staff: improvement of skills and deeper understanding of the advantages of a non-coercive approach in managing concrete bullying situations 3.  Empowerment of children in alternative care with the intention of enhancing the internal self-help in peers interaction.

Activities: The WS1 Preliminary research will be aimed at gaining a deep knowledge of the phenomenon through literature analysis, field research (interviews and focus groups), collection of care-leavers’ life stories, analysis of good practices, in particular: Kiva (Finland), No trap! (Italy). The WS2 Design is focused on KIVA and No trap! adaptation for professionals training and creative workshops for children. Peer review by partners and experts from RO, BG, FR, IT, GR, DE, FI will validate the program. Also the concept and guidelines for the participative peer to peer seminars will be designed. The WS3 Delivery and evaluation will provide training and information to 475 experts and 600 children. 1 expert/country will participate to the Kiva Master in Finland. The 5 teams (5 persons/country) will be trained on the new specific BIC methods and they will become trainers of personnel dealing with children (30 teachers, 15 civil servants, 45 professionals working in residential care/country). BIC will be implemented in the selected structures and local trainers will supervise workshops and the most difficult cases. 10 one day workshops with children will be implemented. An international supervision will be guaranteed by the scientific partner (University of Florence). The impact evaluation and analysis of results will be aimed at the refinement of the program and done by a specialized external evaluator. The WS4 Dissemination will be guaranteed by social media, by the editing and implementation of the participated campaign targeted to child protection systems and schools, by peer to peer seminars in schools. International care-leavers associations will experiment the method in order to disseminate it further in their country. One to one promotional meetings in Brussels with key stakeholders will be scheduled.

Beneficiaries: 600 children are sensitized using participatory methods and their capacities to prevent and tackle bullying are built. 475 professionals are trained. 2000 students are sensitized through peer to peer seminars in schools and the awareness raising campaign. 10 European Care-leavers associations are involved and 10 international policy makers are informed.  

Expected results: The BIC program is designed, awareness about bullying is raised, bullying in residential structures is reduced by 40%, staff are ready to tackle bullying, procedures to tackle bullying are in place in institutions, ”Peer education” and “peer support action” are developed. BIC program will be disseminate at EU level. 

Outputs: report on bullying in residential care, 3 transnational meetings, 200 Interviews and focus groups, 16 training sessions, 2 Manuals for professionals, learning toolkit for children and adolescents, 50 workshops, 600 Children and 475 professional Surveys, awareness campaign, anti-bullying protocols, scientific papers.

Partners: 

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini (Italy), Comune di San Giuliano Milanese (Italy), UNIFI (Italy),University Babes-Bolyai (Romany), GDSACP Dist 1 Bucharest (Romany), Nadia (Bulgaria), New Bulgarian University (Bulgaria), Ecole Samuel (France), EADAP (Greece), 

Associates

Katholische Hochschule NRW (Germany)

Turku University (Finland)

Синопсис на проекта

През януари 2016г. международен екип от специалисти с водеща организация „Amici dei bambini” (Приятели на децата), Италия, получи финансиране от Европейската комисия по програма “Daphne” - JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7625 за изпълнение на проект “BIC – Bullying in Institutional Care” (Насилие между децата в институционалната грижа). От българска страна водеща организация е Фондация Център Надя – клон Русе. Неин асоцииран партньор в изпълнението на дейностите по проекта е Български институт за отношения между хората, Нов български университет.

Основна цел на проекта е превенцията и преодоляването на насилието между деца в резидентните услуги.

Специфичните цели включват:

Прилагане на специално разработена програма за превенция и преодоляване на насилието между деца, чрез което да се подобрят взаимоотношенията между децата и да се обезпечи сигурна и позитивна среда за развитието им в резидентните услуги. Целите на прилаганата програма са:

 • Намаляване на съществуващото насилие между деца;

 • Превенция на развиването на отношения на тормоз между децата;

 • Подобряване на взаимоотношенията между децата в резидентните услуги.

В работата по този проект са включени институции, служби и академични общности от 5 страни – Италия, България, Румъния, Гърция, Франция. Специалисти от Германия ще бъдат консултанти по проекта.

Проектът включва следните дейности:

 1. Кратък литературен обзор на състоянието на проблема с насилието между деца в институции и в училище в отделните страни участници в проекта.

 2. Полево проучване на спецификата на случаите на тормоз за всяка отделна страна. Ще бъдат направени фокус групи и анонимни анкети с 20 деца от институции и 20 професионалисти, работещи с тях за спецификата на случаите на тормоз между децата. На тази основа ще се подготвят специфичните модули за обучение на професионалистите от институциите.

 3. Събиране на истории на напуснали институциите потребители на резидентна грижа. Ще бъдат проведени интервюта с възрастни, напуснали вече институциите, потребители на резидентни услуги, които да заявят публична позиция за ненасилие и добронамерени отношения в отношенията между децата. Техни изказвания ще бъдат използвани за подготовката на материали за кампания срещу тормоза между деца.

 4. Обучение на общо 90 специалисти от всяка страна в програмата за превенция и преодоляване на тормоза между деца. По програмата ще бъдат обучение 45 професионалисти от резидентните услуги, които приемат да изпробват в своите институции модулите за интерактивна работа с децата за превенция на тормоз и изграждане на позитивни отношения помежду си. Обучение за партниране по програмата ще получат 30 учители, за предпочитане от училищата, в които учат децата, в чиито институции ще се прилага програмата срещу тормоза, както и 15 професионалисти от други местни институции, във връзка с участващите резидентни услуги – полиция, ОЗД, ЦОП и др.п..

 5. Обучените професионалисти от резидентните услуги ще прилагат модела за превенция в работата си с децата там чрез еднодневни семинари, по 1 еднодневен семинар за период от минимум 6 месеца. Екипът ще супервизира хода на тяхната работа с децата.

 6. Оценка на ефекта от приложението на модела в резидентните услуги чрез инструменти за оценка.

 7. Организиране и провеждане на семинари между връстници. От групата деца, с които е работено в институциите по темата за превенция на тормоза между  деца, ще бъдат подбрани група деца, които ще организират свои семинари с деца в училищата. Те ще бъдат подкрепени от своите ръководители от резидентната услуга, от учителите и от екипа на проекта.

В зависимост от спецификата на подбраната група деца без увреждания в резидентните услуги по възраст и други характеристики, ще бъде подбран един от двата разработени модела за превенция, одобрени от Европейската комисия

“No Trap!”- Италианска програма или KIVA – Финландска програма.


Joana Terzieva

Consultant

Psychotherapy and Social services for children and families & Children's Rights

address: 37 Mutkurova Str, bl. General Parensov, 7000 Ruse, BULGARIA

Mobile: +359 889 521 785

Йоана Терзиева

Консултант

Психотерапия и социални услуги за деца и семейства & Права на децата

адрес: ул. Муткурова 37, бл. Генерал Паренсов, гр. Русе 7000 

тел: 0889 521 785


BIC - Bullying in Institutional Care

JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7625

Funded by the Daphne Programme - European CommissionПрилагане на интегрален подход в превенцията и защитата от домашно насилие: програми за подкрепа на пострадали и за извършители на домашно насилие в Апелативен район София. Мониторинг на приложението на Зaкона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) в Апелативен район София


                                                                    проект № 93-00-156/21.05.2019 г.

Проектът ще се реализира в Апелатижен район София за период от 6 месеца (Mай-Oктомври 2019 г.)

Основна цел на проекта е преодоляване на негативните последици от домашно насилие чрез адекватен, навременен и интегрален подход от страна на професионалистите.

Специфичните подцели на проекта са:

          - подобряване качеството на услугите за лица, пострадали от домашно насилие, с цел осигуряване на ефективна защита, възстановяване и реинтеграция;

          - подобряване качеството на услугите за извършители на домашно насилие, с цел превенция на рецидиви на домашното насилие;

          - подобряване на политиките за защита от домашно насилие на територията Апелативен район София чрез мониторинг и анализ на приложението на ЗЗДН;

          - подобряване на координацията между държавните институции,  местната власт и структурите на гражданското общество;

          - повишаване чувствителността и информираността на обществото по проблемите, свързани с домашното насилие.

Основните дейности по Проекта са:

          1. Предоставяне на психологическа и социално подкрепа на преживели домашно насилие жени и деца;

          2. Предоставяне на психологическо консултиране за извършители на домашно насилие;

          3. Мониторинг и анализ на приложението на ЗЗДН с акцент върху приложението на мерките за защита на жертвите и програмите за работа с извършители на територията на Апелативният район София. 

Очаквани резултати: 

          1. Предоставена подкрепа на 50 пострадали лица;

          2. Предоставена психологична консултациа на 10 лица, извършители на домашно насилие;

          3. Изготвен мониторинг и анализ на съществуващата практика по приложение на ЗЗДН, включващ преглед на данни за периода 2017-2018 г., събрани от районните и окръжни съдилища от Апелативен район София и от структурите на Прокуратура, МВР и социални служби – публикация на български език.Този проект е финансиран от Министерство на правосъдието, РБългария на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ППЗЗДН)Erasmus+ Strategic Partnership Prepei

 
Screen Shot 2019-05-30 at 18.36.05.png

Erasmus+ Strategic Partnership – PREPEI

Protecting Enhancing Participating Educating Informing

The project has a strong European dimension with partners from 5 countries. The SMILE OF THE CHILD (Greece) is the leader of the partnership cooperating with ELLINOGERMANIKI AGOGI (Greece), ASOCIATIA DIRECT (Romania), ASSOCIACIÓ CATALANA DE FORMACIÓ POLIVALENT (Spain), Association for equal opportunities SEMPER (F.Y.R.O.M), NADJA CENTRE FOUNDATION (Bulgaria).

Successful violence prevention includes education, preparation, and teamwork. This project provides strategies, activities and resources to prevent bullying phenomena.

The project aims to design innovative interventions in a consolidated effort to address bullying in the school community and has 33 month duration. The project will address the real challenges in an educational environment with the development of innovative tools, to sustain a further evolution of existing methodologies.

The project will add value to tools and skills of teachers and improve communication in and out of the classroom with children, parents and professionals through various activities, aiming to improving skills and effectiveness of educators and teachers, awareness raising, skills training addressed to children.

Video: Production of a video, for the children with the objective to inform and educate, enhancing positive values and attitudes in school.
● Development of a training methodology for teachers in primary and secondary education. 
● Production on a manual on best practices on the subject. It will assist teachers to build activities and awareness in the classroom. 
● Production of e-tool- video game. The e-game will be developed as a learning tool enhancing values of self respect, respect of the others, personal integrity, children rights, family values, etc. 
● Production of a website of the project.

erasmus2020flag.jpg
 

АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НАПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Проект №BG05SFOP001-2.009-0194 “Повишаване на гражданското участие в

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и

законодателство по отношение на пострадалите от престъпления”

 
 

Въведение

Настоящият анализ и проучване са разработени в рамките на Дейност 1

“Извършване на анализ на политики и законодателство и проучване на добри практики за

подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления” по Проект

№BG05SFOP001-2.009-0194 “Повишаване на гражданското участие в процесите на

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по отношение на

пострадалите от престъпления”, изпълняван от Фондация „Център Надя” по процедура

“Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и

мониторинг на политики и законодателство”, осъществявана с финансовата подкрепа на

оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд.

Целите на проектното предложение са:

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса - съвместно да се

идентифицират „тесни места” в прилагането на Закона за подпомагане и

финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) и съвместно

да се потърсят решения за неговото развитие и операционализиране

2. Открито и отговорно управление - да се разшири сътрудничеството между

администрацията, прилагаща Закона, бизнеса и широката общественост за

неговото по-широко прилагане на практика

3. Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги,

по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта

на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните

норми от държавните служители - да се развият и предложат нови правни

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по отношение на пострадалите от

престъпления”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

механизми и механизми на политиката, които позволяват, с активното участие

на широката общественост, ефективното прилагане на Закона

 
 
 
397136_403433679732153_187866531_n.jpg
 

116 000 - Гореща линия за изчезнали деца

Европейските хармонизирани номера 116 са открити с Решения на Европейската Общност:

- Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г.

- Решение 2007/698/ЕО от 29.10.2007 г.

- Решение 2007/884/ЕО от 30.10.2009 г.

Комисията за регулиране на съобщенията в България (КРС) с Решение № 497 от 15.05.2008 г. приема Списък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост (допълнен с Решение № 1478 от 17.12.2009 г.)

- 116 000- Гореща линия за изчезнали деца

- 116 111- Линия за оказване помощ на деца

- 116 123- Горещи линии за емоционална подкрепа

Комисията за регулиране на съобщенията в България (КРС) с Решение № 2187 от 06.12.2012 г. предоставя номер 116 000 за ползване от Фондация „Център Надя“ за предоставяне на хармонизирана услуга със социална значимост „Гореща линия за изчезнали деца“ за срок от 10 години.

Услугата се използва свободно от всички граждани без времеви ограничения, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на територията на цялата страна, безплатно.

Услугата подпомага следните категории:

- Избягалите от дома деца

- Родителски отвличания

- Криминални отвличания

- Изгубени деца

- Непридружени деца мигранти

По проект на ЕК, програма Дафне, Фондация „Център Надя“ разработва телефон 116 000 в България през 2012 г.

- Създаден е кол-център (call centre), сформиран и обучен е екип; проведена е информационна кампания по стартирането на линията; организирани експертни срещи и специализирани обучения за професионалисти в рамките на проекта.

Има подписано Споразумение за сътрудничество между МВР и Фондация „Център Надя“ във връзка с предоставянето на хармонизирана услуга със социална значимост – гореща линия за изчезнали деца от 12.10.2011 г. По проект на ЕК, МВР разработи в България е въведена Национална система за ранно алармиране за изчезнали деца към МВР през 2014 г. Фондация „Център Надя“ е партньор по Споразумение за сътрудничество при случаи на изчезнали деца на МВР.

Линкове:

 


On the Ground: International Missing Children's Day

unnamed.jpg


Find out how missing children organisations across Europe commemorated this year's International Missing Children's Day: