Drawing the Line - Stop Sexual Harassment Against Migrant Women

DrawTheLine

НАЧЕРТАЙ ЛИНИЯТА

СТОП НА СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА СРЕЩУ ЖЕНИ-МИГРАНТИ

Drawing the Line

STOP SEXUAL HARASSMENT AGAINST MIGRANT WOMEN

Frame

The Project, Draw the Line - training and empowering immigrant women to prevent sexual violence and harassment” of which this Training Manual is a major product, aims to empower immigrant women to move away from culturally determined gender stereotypes and occupy their place in European society as equals, by promoting advocacy through training and information. The project is being implemented by six partner organizations in Austria, Bulgaria, Greece, Poland, Spain and the United Kingdom. It is co-financed by the European Programme for Rights, Equality And Citizenship.

Focus

The Training Manual focuses on sexual violence and harassment concerning immigrant women, which happens in settings other than intimate partner violence. These include the workplace, places of study and public areas. In this Training Manual the use of the terms sexual violence and harassment are limited to include social norms of entitlement, individual belief systems that justify aggression as well as passivity, inappropriate behaviour in public places and physical encounters.

Рамка

Проектът “Начертай линията - Обучение и овластяване на жените имигранти за предотвратяване на сексуално насилие и тормоз", чийто наръчник е основен продукт, има за цел да даде възможност на жените имигранти да се отдалечат от културно определените стереотипи на пола и да заемат мястото си в европейското общество чрез насърчаване на застъпничеството чрез обучение и информация. Проектът се изпълнява от шест партньорски организации в Австрия, България, Гърция, Полша, Испания и Обединеното кралство. Тя се съфинансира от Европейската програма за права, равенство и гражданство.

ФОКУС

Ръководството е насочило вниманието си към сексуалното насилие и тормоз по отношение на жените-мигранти, което се случва в различни ситуации, освен тези на интимното партньорско насилие. Те включват работното място, местата за обучение и обществените помещения. Термините сексуално насилие и тормоз в това ръководство са ограничени до социалните норми на правото, индивидуалните системи на вярвания, които оправдават агресията, както и пасивността, неподходящото поведение на обществени места и физическите срещи.


draw_the_line_male.jpg

Partners


Paola Gulian