Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по отношение на пострадалите от престъпления

Фондация „Център Надя“ подписа на 28.12.2018 г. договор за изпълнението на проект №BG05SFOP001-2.009-0194 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по отношение на пострадалите от престъпления“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0194-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целите на проекта

Целите на проекта са свързани с трите цели на процедурата, а именно:

 • Партньорско управление с гражданите и бизнеса – проектът цели съвместно идентифициране на „тесните места“ в прилагането на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, както и съвеместно търсене на решения за неговото развитие и операционализиране.

 • Открито и отговорно управление – проектът има за цел да разшири сътрудничеството между администрацията, прилагаща Закона, бизнеса и широката общественост за неговото по-широко прилагане на практика.

 • Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корпуцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители – проектът цели да развие и предложи нови правни механизми на политиката, които позволяват, с активното участие на широката общественост, Законът да бъде ефективно прилаган.

Целевите групи, предвид основните цели на проекта, са в съответствие с разпоредбите на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) и се състоят в следните 5 групи:

 • Областни администрации;

 • Органи на Министерство на вътрешните работи (МВР);

 • Следователи (досъдебно производство) и Прокуратура;

 • Организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления лица (неправителствени организации);

 • Пострадалите и/или техните наследници – широката общественост като цяло

Дейностите по проекта включват:

 1. Извършване на анализ на политики и законодателство и проучване на добри практики за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 2. Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка, мониторинг и оценка от страна на гражданското общество на политиките и нормативната рамка, свързана с подпомагането и финансовата компенсация на пострадали от престъпления

 3. Съвместни дейности между НПО и администрацията за реализация на публични политики, законодателство и управление в сферата на подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления

 4. Организиране на информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления.

image1_inline.png

Резултатите

Резултатите от изпълнението на проекта ще доведат до подобряване положението на пострадалите от престъпления в правен, социален и практически ефект чрез провеждането на фокус групи в апелативните съдебни райони на страната с всички ангажирани страни, както и до отразяване степента на транспониране разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, замяната на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ, L 315/57 от 14 ноември 2012г.), в специалните и процесуални закони на Република България и съществува ли необходимост от последващи законодателни промени.

logo-bg-right.jpg

Стойността на проекта

Стойността на проекта е 89 816,26 лв., като безвъзмездната помощ възлиза на 100%, от които 85% в размер на 76 343,82 лв. от Програмата и 15% в размер на 13 472,44 лв. от националния бюджет на Република България и следва да бъде изпълнен до 28.06.2020 г.